Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови
(договір публічної оферти
)
ФОП Кубасова Катерина Володимирівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 074 000 0000 034834 від 11.06.2018), іменована надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка дієздатна фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору.
1.2. Замовником за цим Договором є особа, яка вказана Замовником в Заяві про приєднання, або особа, в чиїх інтересах виступає Замовник.

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно із заповненням заявки Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заяві, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:
- прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
- строки програми навчання; порядок оплати (повна готівкова/безготівкова);
2.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. В якості послуг за цим Договором є проведення занять розмовної англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.
3.2. Термін проведення занять та адреса вказується в Заяві.
3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.
3.4. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.
3.5.Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника. Тривалість одного основного заняття складає _____ хвилин.
3.7. У разі відсутності Замовника на занятті, визначеного розкладом його групи, з поважних причин, Виконавець надає можливість додаткових занять, але не більше 2х занять на місяць.
3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Провести тестування Замовника перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння англійською мовою та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг.
4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Замовником.
4.1.3. Формувати навчальні групи у складі не більше ___ студентів.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:
- у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
- у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.
4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов'язки, а Замовникам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі, грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
4.2.5. На період надання Послуг змінювати группу, викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
4.3. Замовник зобов'язується:
4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Правил під час перебування на заняттях.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.
4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
4.4.4. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в Заяві приєднання. Оплата в повному обсязі повинна бути внесена до початку першого заняття. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. Реквізити для оплати вказані в Заяві.
5.3. У разі незгоди Замовником продовжувати заняття, при умові внесення повної оплати за курс до початку занять, сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:
- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 3 (трьох) календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення та вартості занять, що відбулися цу цей період, у розрахунку ______________ гривень за 1 заняття.
-50% вартості повного курса, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 14 (чотирнадцять) календарних днів. Кошти мають бути повернені протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання Виконавцем заяви Замовника про дострокове розірвання цього Договору у вказаних розмірах.
У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 14 (чотирнадцяти) днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами Договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.
У разі пропуску Замовником занять без поважних причин, сплачені кошти не повертаються.
5.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного місяця та не може бути перенесено на наступні місяці.
5.5. Будь-які звернення від Замовника з бажанням призупинити дію Договору, зупинити навчання або звернення з намірамі повернути гроші за сплачені послуги повинні бути оформленні письмово і зарєєстровані Виконавцем. Термін розгляду — 7 (сім) календарних днів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов'язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 5.1–5.5 Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 9.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на сторінці www.kubasova.com/kids в мережі Інтернет.
9. 3. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.
9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Кубасова Катерина Володимирівна, що діє на основі запису за № 2 074 000 0000 034834 від 11.06.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та осіб-підприємців.
Платник єдиного податку
р/р 26004052688521 у ПАТ КБ «Приват Банк»
МФО 320649
04116, м.Київ, вул.. В. Ярмоли, 38а, кв. 74
+380667501310

Made on
Tilda